GOYA WHITE VINEGAR 32 OZ

5% Acidity. Product of USA.