Goya Vinegar, White, Distilled 16 Oz

5% acidity. Product of USA.