GOYA WHITE VINEGAR 16 OZ

5% acidity. Product of USA.